Aktuality » Novelizace obcanskeho zakoniku od 1.7.2020

 

Dne 15. 4. 2020 vstoupil v platnost zákon č. 163/2020 Sb., který novelizuje občanský zákoník (z. č. 89/2012 Sb.,). Tento zákon nabyl účinnosti dne 1. 7. 2020.

Pro SVJ bude jednodušší provádět změny v prohlášení vlastníka. Pro některé změny postačí hlasy většiny vlastníků.

Pokud bude některý z vlastníků omezovat nebo bránit výkonu práv ostatním vlastníkům, je v zákoně zakotven účinnější postup, jak proti tomuto vlastníkovi zakročit. Společenství bude moci při splnění podmínek navrhnout soudu prodej jednotky vlastníka, který ostatní omezuje.

Jednodušší bude přechod dluhů nejen za správu domu a pozemku, ale i dluhů ze služeb na nového vlastníka jednotky.

Úprava se týká také předkupního práva, které bylo zjednodušeno. Předkupní právo je aktuální pouze v některých případech a na omezenější dobu než tomu bylo v minulosti.

Dále je došlo k upravení hrazení nákladů oprav společných prostor, které má vlastník jednotky k výhradnímu užívání.  Užívá-li vlastník společné části domu (např. terasu), má povinnost na své náklady provádět pouze údržbu a drobné opravy.

Zvýrazněna je povinnost vlastníků oznamovat kontaktní údaje na osoby, kterým svěřil svou jednotku do užívání a nahlásit počet osob, které budou jednotku užívat. Nově také musí hlásit jména a adresu osob, které jednotku užívají na dobu „nikoli přechodnou“. Vlastníci tak musí hlásit SVJ/správci domu i své nájemce.

Upravena byla také povinnost přispívat na správu domu a pozemku s přihlédnutím ke společným částem domu, které má vlastník ve výhradním užívání.

Zrušena byla pravidla provést vyúčtování služeb do 4 měsíců od skončení účetního období a splatnost přeplatku a nedoplatku. Tyto lhůty jsou totiž uvedeny v zákonu o službách č. 67/2013 Sb.

Nově musí vlastníci předem hlásit všechny podstatné úpravy své jednotky osobě odpovědné za správu domu a pozemku. Vlastník také musí nahlásit činnosti v jednotce, které mohou vést k narušení klidu v domě (netýká se to přechodných činností).

Vlastníci musí také SVJ nahlásit předem, pokud budou užívat jednotku k podnikání nebo jiné činnosti, která může vést k narušení obvyklého klidu a pořádku v domě. Tím je myšleno například pronajímání jednotky na krátkou dobu (Airbnb).

Zálohy na služby – jejich výši, pokud to není upraveno stanovami, může nově určit zástupce SVJ samostatně (výbor, předseda svj).

Změna způsobu přispívání na správu domu a pozemku z příspěvků dle podílu na jiný, bude nové možná jen změnou prohlášení vlastníka. Tato změna bude i nadále možná jen souhlasem všech vlastníků.

Poslední změna se týká rozhodování shromáždění, které bude jako doposud volit správce domu, ale nebude schvalovat smlouvu s ním. Tuto pravomoc bude mít zástupce SVJ (výbor, předseda svj). To vše za podmínky, že tato otázka není upravena stanovami odlišně.

V případě, že nebude možné svolat řádné shromáždění – nesejde se nadpoloviční počet hlasů, bude postačovat 40% počet hlasů při konání náhradního shromáždění. Tato podmínka však musí být zapsána do stanov.